Privatliv

Når du opretter og bruger din profil registreres og gemmes følgende informationer: Navn og e-mail adresse, hvis disse er indtastet. Login tidspunkter, IP-adresse samt data omkring dine bevægelser på ArtGuideDenmark’s forskellige services vil ligeledes blive registreret. ArtGuideDenmark vil bruge disse oplysninger i forbindelse med statistik, forbedringer af services eller til administration af din profil.

ArtGuideDenmark vil ikke videregive dine personlige oplysninger til andre personer eller virksomheder udenfor Cumedin ApS, som ArtGuideDenmark er en del af, med mindre du udtrykkeligt har accepteret det. Med mindre andet er angivet for en konkret service eller tilbud, vil alle afgivne oplysninger om dig på ArtGuideDenmark alene blive behandlet af Cumedin ApS.

ArtGuideDenmark kan ikke gøres ansvarlig for tab af nogen art, der knytter sig til brug af services og tilbud på ArtGuideDenmark, herunder tab af data, som følge af driftsforstyrrelser, indbrud i ArtGuideDenmark’s systemer og lignende.

Din ArtGuideDenmark profil er personlig, og derfor må du ikke give dit password til andre. Hvis du får mistanke om misbrug af din ArtGuideDenmark profil, skal du meddele dette til ArtGuideDenmark. Hvis du ønsker at blive slettet som bruger eller ønsker support til brug af din profil, venligst kontakt os

Privacy

When you create and use your ArtGuideDenmark profile, the following information is recorded and stored: Name and e-mail address, if entered. Login times, IP address and data about your movements on ArtGuideDenmark's various services will also be recorded. ArtGuideDenmark will use this information in connection with statistics, service improvements or to manage your profile.

ArtGuideDenmark will not disclose your personal information to other persons or companies outside Cumedin ApS, of which ArtGuideDenmark is a part, unless you have expressly agreed to it. Unless otherwise stated for a specific service or offer, all information provided about you on ArtGuideDenmark will only be processed by Cumedin ApS.

ArtGuideDenmark cannot be held responsible for any loss of any kind associated with the use of services and offers on ArtGuideDenmark, including loss of data due to disruptions of operation, breakdown of ArtGuideDenmark's systems and the like.

Your ArtGuideDenmark profile is personal and therefore you must not give your password to others. If you suspect an abuse of your profile, you must notify ArtGuideDenmark. If you want to be deleted as a user or want support for using your profile, please contact us